Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

                     

                                                                                                    

 

dyrektor@psplipnik.szkolnastrona.pl

Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 100202
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Ochrona Danych Osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych uczniów/przedszkolaków/opiekunów prawnych/rodziców:

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku, Kolonia Lipnik 11, 98-354 Siemkowice reprezentowana przez Dyrektora. Mogą się Państwo z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail psplipnik@wp.pl, telefonicznie pod numerem (43) 841 73 67, lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Inspektor ochrony danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@myiod.pl lub w siedzibie Administratora. 

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

·  wypełnienia obowiązków związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

·  organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·  organizowania zajęć poza lekcyjnych

·  promocji szkoły (np. prowadzenie strony internetowej)

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:

·  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

·  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawa oświatowego

·  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o Systemach Informacji Oświatowej

·  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

·  Mogą również wystąpić przypadki, w których zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu i zakresie (np. wykorzystaniu wizerunku dziecka na stronie internetowej).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez czas trwania procesu edukacji, a po tym czasie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:                                                                                                                                                                                

·  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·  prawo do usunięcia danych osobowych;

·  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

 Podanie przez Państwa danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wymogiem   ustawowym, a w przypadku danych uzyskanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne.                 

aktualizacja: 17.09.2018 r.